Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΟΥ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ "ΕΠΟΧΗ" (7/4/2013)

Συνέντευξη στην εφημερίδα "Εποχή" και στο δημοσιογράφο Στάθη Κουτρουβίδη έδωσε την Κυριακή 7/4/2013, ο Κώστας Πουλάκης. Ερωτηθείς, μεταξύ άλλων για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές και την προετοιμασία του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ για αυτές, ο Κ. Πουλάκης τόνισε :
"Οι αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές θα πρέ­πει να γί­νουν τον Ιού­νιο του 2014, στην ώ­ρα τους. Τα παι­χνί­δια που προ­σπα­θούν να παί­ξουν οι ε­ταί­ροι της τρι­κομ­μα­τι­κής κυ­βέρ­νη­σης, και οι διαρ­ροές που γί­νο­νται για πα­ρά­τα­ση της θη­τείας, μας βρί­σκουν ρι­ζι­κά α­ντί­θε­τους ό­ποια πρό­φα­ση και να ε­πι­κα­λε­στούν. Με­τά τη με­τα­πο­λί­τευ­ση δεν έ­χει ξα­να­συμ­βεί να α­να­βλη­θούν αυ­το­διοι­κη­τι­κές ε­κλο­γές, πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο αν πρό­κει­ται αυ­τό να γί­νει, προ­κει­μέ­νου να α­πο­φύ­γουν τη βού­λη­ση των πο­λι­τών.