Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ-H Διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (ΔΣΕΕΕΣ)ECOS-V-063
110η σύνοδος ολομέλειας, 11-13 Φεβρουαρίου 2015

 
ΓΝΩΜΟΔOΤΗΣΗ
με θέμα
H Διατλαντική συμφωνία εμπορικής και επενδυτικής εταιρικής σχέσης (ΔΣΕΕΕΣ)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

-         υποθέτει ότι η ΔΣΕΕΕΣ θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην ΕΕ, εφόσον θα μπορούσε να προσφέρει αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά για το εμπόριο προϊόντων και υπηρεσιών, στις επενδύσεις και στις δημόσιες συμβάσεις, να συμβάλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην άρση των μη δασμολογικών φραγμών (ΜΔΦ) α στο εμπόριο·
-         επισημαίνει, ωστόσο, ότι στην περίπτωση μιας συμφωνίας με παγκόσμια εμβέλεια, πέρα από τις ευκαιρίες, υπάρχουν και κίνδυνοι· τονίζει επομένως ότι πρέπει να κατοχυρωθούν η δημοκρατική συμμετοχή και οι αρμοδιότητες των τοπικών και περιφερειακών αρχών·
-         θεωρεί το πολύ υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών προτύπων προστασίας, των οποίων απολαύουν οι πολίτες της ΕΕ, ως επίτευγμα που χρήζει προστασίας με κάθε κόστος και ζητεί, όχι μόνο να μην επιτραπεί σε καμία περίπτωση να υποβαθμιστούν οι ισχύοντες στα κράτη μέλη νομικοί κανόνες που διέπουν λ.χ. την προστασία της ζωής του ατόμου, την ασφάλεια των προϊόντων, την υγεία, την κοινωνική προστασία, την προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος, την ασφάλεια των τροφίμων, την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και της ιδιωτικής ζωής, αλλά και να γίνουν προσπάθειες βελτίωσης αυτών των προτύπων. Η ΕΕτΠ υποστηρίζει την άποψη ότι το δικαίωμα ρύθμισης αυτών των βασικών τομέων θα πρέπει να παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των σχετικών αρχών σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο·
-         υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου περιλαμβάνουν τομείς που εμπίπτουν στη νομική αρμοδιότητα όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και περιφερειακών αρχών, καλεί δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενόψει αυτής της σημαντικής περιφερειακής και τοπικής διάστασης της συμφωνίας, να συμπεριλάβει την ΕΕτΠ, ως εκπρόσωπο των περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, στη συμβουλευτική ομάδα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η έγκαιρη διασύνδεση και συμμετοχή των περιφερειακών, δημοτικών και τοπικών αρχών στις διαπραγματεύσεις·
-         υπογραμμίζει ότι η ΔΕΕΕΣ είναι μια μικτή συμφωνία, η οποία υπόκειται στην έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρέπει να επικυρωθεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, πράξη η οποία, σύμφωνα με το δίκαιο του κάθε κράτους μέλους, μπορεί να απαιτεί όχι μόνο την έγκριση του εθνικού κοινοβουλίου, αλλά και των κυβερνήσεων, κοινοβουλίων ή σωμάτων που εκπροσωπούν το περιφερειακό επίπεδο.— Rue Belliard/Belliardstraat 101 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË —
Tel. +32 22822211 — Fax +32 22822325 — Internet: http://www.cor.europa.eu

Εισηγητής

Ο κ. Markus Töns (DE/PES), μέλος του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου