Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Απολογισμός εργασιών της 3ης θεματικής ομάδας εργασίας

Η 3η θεματική ομάδα εργασίας της επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 4368/2016 που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΣΔΑ όπως ορίζει ο Νόμος και έχει πραγματοποιήσει μέχρι σήμερα τρεις (3) συνεδριάσεις . Παράλληλα σχεδόν καθημερινά γίνονται συνεργασίες και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της και του συντονιστή Το θετικό είναι ότι έχουν αρχίσει να έρχονται προτάσεις και σκέψεις έμπειρων στελεχών από αρκετούς ΟΤΑ αν και δεν είναι μέλη της θεματικής ομάδας. Η Θ.Ο. εργασίας έχει ξεκινήσει συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες όπως την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για θέματα που αφορούν τα κληροδοτήματα και τα δάνεια.
Β. ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
1 ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΤΑ.
Η θεματική ομάδα εξέτασε σχέδιο διάταξης και την αιτιολογική της έκθεση παλαιότερου σχεδίου Νόμου του ΥΠΕΣΔΑ με τίτλο ‘’ Αυτοτελής Υπηρεσία Ελέγχου Νομιμότητας ΟΤΑ-Οικονομική Βιωσιμότητα και Αυτοτέλεια ΟΤΑ-Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣΔΑ».
Το σχέδιο διάταξης εισάγει την Επιτροπή Οικονομικής Ανασυγκρότησης ΟΤΑ αντικαθιστώντας το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της, καθορίζεται η σύνθεσή της, ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί την κατάρτιση και την εκτέλεση των προϋπολογισμών των ΟΤΑ . Προβλέπεται η σύσταση Λογαριασμού Οικονομικής Ενίσχυσης ΟΤΑ και οι προϋποθέσεις που κάποιος ΟΤΑ μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή του λογαριασμού αυτού. Το σχέδιο διάταξης εχει πάρει υπόψη του τις παρατηρήσεις που είχαν εκφρασθεί ώστε ο όλος μηχανισμός να έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα προς τους ΟΤΑ..
Αναλυτικά η πρόταση της θεματικής ομάδας εργασίας περιγράφεται στο παράρτημα Ι.
.2. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Οι μέχρι τώρα προτάσεις της θεματικής ομάδας εργασίας είναι :
Η διαδικασία με την οποία καταρτίζεται ο προϋπολογισμός από τεχνική άποψη είναι ορθή. Χρειάζεται όμως να προσεχθούν τα εξής ζητήματα:
  • Κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθούν οι θεσμοί διαβούλευσης και συμμετοχής στην διάρκεια κατάρτισης του προϋπολογισμού ώστε η συμμετοχή των φορέων και των συλλογικοτήτων των πολιτών να γίνει πιο ουσιαστική.
.
Η Θ.Ο. τονίζει ότι όλη αυτή η διαδικασία διαβούλευσης και συμμετοχής δεν πρέπει να είναι ατέρμονη και σε βάρος του αποτελέσματος που έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Η εξέταση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί οικονομικής διοίκησης και ταμειακής λειτουργίας των ΟΤΑ χρειάζεται να ενοποιηθεί και να επικαιροποιηθεί. . Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αντικατάσταση του Β.Δ. του 1959..
3. ΕΠΟΠΤΕΙΑ –ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
.
Η Θ.Ο. έχει κάνει μία πλήρη καταγραφή των ελέγχων νομιμότητας που γίνονται αυτή τη στιγμή.. Οι έλεγχοι αυτοί καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ . Η Θ.Ο. σε συνεργασία με τη 2η θεματική ομάδα εργασίας θα πρέπει να δει ποιοι από τους ελέγχους αυτούς θα πρέπει να πάψουν να υπάρχουν και ποιοι θα αλλάξουν ώστε να γίνουν αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί. Θεσμική μας πρόταση είναι όλοι οι έλεγχοι και αυτοί της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπ. Οικονομικών να υπαχθούν στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ο οποίος θα αποφασίζει πότε και πως συντρέχουν οι προϋποθέσεις να πραγματοποιείται ο οποιοσδήποτε έλεγχος.
4 ΛΟΙΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Η Θ.Ο. έχει καταγράψει όλους τους οικονομικούς/διαχειριστικούς ελέγχους που προβλέπονται σήμερα καθώς και από ποια αρμόδια όργανα πραγματοποιούνται ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Στο ίδιο παράρτημα η Θ.Ο. έχει καταγράψει και τις διεθνείς τάσεις εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ. Η Θ.Ο. θα συμβάλλει μαζί με τη 2η Θ.Ο. στο να περιγραφούν με λεπτομέρεια οι μηχανισμοί αυτοί εσωτερικού ελέγχου. Η Θ.Ο. έχει συζητήσει καταρχήν την ανάγκη της επιτάχυνσης της δημιουργίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου που χρειάζεται σε συνεργασία με την αντίστοιχη θεματική ομάδα να ενταχθούν στην κατάρτιση των νέων Ο.Ε.Υ. των ΟΤΑ. Το θεσμικό πλαίσιο των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται.
Τέλος η Θ.Ο. θεωρεί ότι οι διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ρητά τη διαδικασία απολογισμού των πεπραγμένων της δημοτικής αρχής αποτελούν βάση για παραπέρα διατύπωση προτάσεων ώστε να ενισχυθεί η όλη διαδικασία του κοινωνικού ελέγχου.
Β.3. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Η Θ.Ο. έχει καταγράψει την υφιστάμενη κατάσταση στη διαχείριση –αξιοποίηση της περιουσίας των ΟΤΑ. Αναλυτική παρουσίαση γίνεται στο παράρτημα IV .
Η Θ.Ο. έχει διαπιστώσει την ανάγκη θεσμοθέτησης και ολοκλήρωσης του υφιστάμενου Πληροφοριακού συστήματος της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ.
Απαιτείται η έκδοση Νέου Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία δημοπρασιών για την ακίνητη και κινητή περιουσία των δήμων, σε αντικατάσταση του παρωχημένου και δυσεφάρμοστου π.δ. 270/81. Προτείνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων για τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ (αρ. 185 ΚΔΚ για τους Δήμους).
Στο παράρτημα IV υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν την τροποποίηση διατάξεων περί δωρεάν παραχώρησης δημοτικών ακινήτων καθώς και την εκμίσθωση. Στο παράρτημα υπάρχει συγκεκριμένη προτεινόμενη διάταξη. Η Θ.Ο. θα μελετήσει συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες διαχείρισης ειδικών κατηγοριών ακινήτων καθώς και ακινήτων για την άσκηση δραστηριοτήτων βιοτεχνικών – κτηνοτροφικών - σταβλικών εγκαταστάσεων. Προκειμένου να εκπονηθεί ολοκληρωμένο σχέδιο με τη μορφή νόμου για την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα παραγωγής στις παραπάνω κατηγορίες ακινήτων των ΟΤΑ. Προτείνεται η θεσμοθέτηση επιτροπής συναρμόδιων υπουργείων για τη διατύπωση του Νόμου. Σε συνδυασμό με την παραπάνω η Θ.Ο. προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 περί εκμίσθωσης ακινήτων και καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση.
Κρίνεται αναγκαίο η θεσμοθέτηση της επικαιροποίησης ώστε να γίνει ουσιαστική αξιοποίηση στους ΟΤΑ του Οδηγού Αξιοποίησης-Ακίνητης Περιουσίας που έχει εκπονήσει η ΕΕΤΑΑ. Η Θ.Ο. θα προχωρήσει και στη κωδικοποίηση των φορολογικών υποχρεώσεων που έχουν οι ΟΤΑ από τη χρήση-εκμετάλλευση των περιουσιακών τους στοιχείων και θα καταλήξει σε συγκεκριμένες προτάσεις. Υπάρχει προβληματισμός για την θεσμοθέτηση του εμπράγματος δικαιώματος της επιφάνειας και από τους ΟΤΑ.
Τέλος σε ότι αφορά τα κληροδοτήματα γίνεται μία πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όπως φαίνεται στο παράρτημα V. Στο ίδιο παράρτημα η Θ.Ο. καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αξιοποίηση των κληροδοτημάτων αλλά γίνονται και προτάσεις τεχνικού χαρακτήρα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της διαχείρισης τους , τις σχέσεις με το ελεγκτικό συνέδριο και τη σχέση της οικονομικής τους κίνησης με τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ. Τέλος γίνεται πρόταση για τη λειτουργία των κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης και την έκδοση ξεχωριστού ΑΦΜ.
Γ. ΔΑΝΕΙΑ
Έχουμε ζητήσει ως Θ.Ο την άποψη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την επανατοποθέτηση του θέματος του Δανεισμού των ΟΤΑ, τόσο από άποψη ύψους επιτοκίου όσο και του σκοπού των δανείων (δάνεια για προώθηση επενδυτικών σχεδίων, εξοικονόμησης ενέργειας κ.λ.π.)
Δ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Θ.Ο.
Υπάρχει πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων με συγκεκριμένη θεματολογία. Έχει γίνει καταγραφή των θεμάτων που απαιτούν συνέργια με τις άλλες Θ.Ο.