Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΡΟΦΗ δημοτική κίνηση Νέας Σμύρνης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Στροφή Νέας Σμύρνης, μέσα από την πείρα που έχει αποκτήσει από τη δράση της, καταθέτει τις ακόλουθες σκέψεις και προτάσεις για τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της αυτοδιοίκησης (Καλλικράτης κ.λπ.). Επί της αρχής σημειώνουμε ότι:
 • Προτεραιότητα πρέπει να έχουν αλλαγές που μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές ανακατατάξεις στην ΤΑ, ενίσχυση δημιουργικών δυνάμεων, αποδυνάμωση του σημερινού στάτους κβο, αλλαγή αυτοδιοικητικής κουλτούρας. Η όποια μεταρρύθμιση δεν θα πρέπει να χαθεί στους δαιδάλους του νομικού συστήματος και τελικά να αυτοακυρωθεί. Από αυτή την άποψη προτεραιότητα κατά σειρά έχουν το εκλογικό σύστημα, ο έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών αποφάσεων των δήμων από τα δημοτικά συμβούλια, η ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, η καταπολέμηση της διαφθοράς και τελευταία τα χωρικά όρια των ΟΤΑ (με στοχευμένες/εξειδικευμένες παρεμβάσεις, σε περιπτώσεις μεγάλων δυσλειτουργιών, μεγάλων νησιωτικών δήμων, εκτεταμένων ορεινών περιοχών κ.λπ.).
 • Μια πολιτική σε αυτή την κατεύθυνση ενδυναμώνει τις δημοτικές κινήσεις της αριστεράς (που σήμερα είναι μειοψηφικές), ενώ αντίθετα μια δήθεν ουδέτερη, «ισότιμη» προσέγγιση όλων των θεσμικών θεμάτων τις αποδυναμώνει περαιτέρω και ενισχύει αντιλήψεις ευκαιριακών μεταγραφών αυτοδιοικητικών παραγόντων που εκθέτουν την αριστερά.


Α. Εκλογικό σύστημα
 • Απλή αναλογική.
 • Έμμεση εκλογή δημάρχων, αντιδημάρχων, περιφερειαρχών, αντιπεριφερειαρχών από τα δημοτικά/περιφερειακά συμβούλια.
 • Οι αντιπεριφερειάρχες να είναι μέλη του ΠΣ και να εκλέγονται από αυτό.
Δημιουργούνται έτσι συνθήκες ριζικών και καταλυτικών ανακατατάξεων στη λειτουργία της Τ.Α σε δημοκρατικότερη κατεύθυνση. Σπάει το δημαρχοκεντρικό σημερινό μοντέλο και προωθείται η συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας ευρύτερων δυνάμεων που θα επιλέξουν να συνεργαστούν.


Β. Δημοκρατική λειτουργία οργάνων
 • Κυρίαρχο όργανο στο Δήμο και την Περιφέρεια πρέπει να είναι το Δημοτικό/Περιφερειακό Συμβούλιο.
 • Δυνατότητα ανάκλησης του δημάρχου/περιφερειάρχη από το δημοτικό/περιφερειακό συμβούλιο
 • Κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας της Τ.Α. μέσα από σαφή προσδιορισμό πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι πόροι θα αποδίδονται άμεσα από το κράτος στην Τ.Α. Η απευθείας είσπραξη φόρων από την Τ.Α δεν είναι προτιμητέα.
 • Ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημαρχιακή επιτροπής και Δημοτικού Συμβουλίου: οι ουσιαστικές αρμοδιότητες να περάσουν στα ΔΣ (π.χ. έγκριση όρων προκήρυξης διαγωνισμών, συμβάσεις κ.λπ.). Ο δήμαρχος, η Οικονομική Επιτροπή, η Δημαρχιακή Επιτροπή να αποκτήσουν εκτελεστικό χαρακτήρα με δυνατότητες απευθείας απόφασης μόνο για μικρά ποσά, συνεχιζόμενα έργα, πάγιες λειτουργίες κ.λπ.
 • Ενίσχυση της υπηρεσιακής δομής των δήμων: χαμηλής σημασίας αποφάσεις που σήμερα βαραίνουν άσκοπα τα δημοτικά συμβούλια (χωρίς αυτά να τις εξετάζουν σοβαρά άλλωστε) να περάσουν στην ευθύνη υπηρεσιακών οργάνων. Τα δημοτικά συμβούλια να επιλαμβάνονται μόνο σε περιπτώσεις προσφυγών κατά της αρχικής απόφασης ή για έλεγχο. Π.χ. άδειες αναπηρικών οχημάτων, διαγραφές παραγεγραμμένων οφειλών, αποφάσεις αποζημίωσης για ζημιές από πτώση δέντρων κ.λπ.
 • Διασφάλιση της εκλογής λαϊκών μελών από την αντιπολίτευση στα ΔΣ των νομικών προσώπων των ΟΤΑ. Ενιαία/παραταξιακή εκλογή όλων των Διοικητικών Συμβουλίων προκειμένου να διασφαλίζεται ότι και οι μικρές παρατάξεις θα εκπροσωπούνται σε κάποια από αυτά. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής με δικαίωμα λόγου στα ΔΣ όλων των νομικών προσώπων εκπροσώπων όλων των παρατάξεων που δεν έχουν εκλέξει μέλη σε αυτά.


Γ. Συμμετοχή των πολιτών
 • Τοπικές Συνελεύσεις, με αποφασιστικές αρμοδιότητες.
 • Τοπικά Δημοψηφίσματα, με δεσμευτικές αρμοδιότητες.
 • Συμμετοχικός Προϋπολογισμός
 • Συλλογικός σχεδιασμός έργων και καθορισμένο πλαίσιο διαβουλεύσεων
 • Δυνατότητα κατάθεσης πρότασης απόφασης στο δημοτικό συμβούλιο από τους πολίτες και από τους δημοτικούς συμβούλους (και όχι μόνο πρόκληση συζήτησης)


Δ. Διαφάνεια – καταπολέμηση διαφθοράς – Χρηστή διοίκηση
 • Ανάρτηση του πλήρους προϋπολογισμού και απολογισμού στο διαδίκτυο, σε επεξεργάσιμη μορφή (σε επίπεδο πρωτοβάθμιου κωδικού) καθώς και επεξεργασμένων εκθέσεων για τις δαπάνες και τα έσοδα ανά κέντρο κόστους.
 • Μείωση των λογιστικών κωδικών των δήμων ώστε να είναι καθαροί, σαφείς και να μην επιτρέπουν το σπάσιμο / κρύψιμο δαπανών σε πολλαπλούς κωδικούς.
 • Υποχρέωση δήμων να τηρούν αναλυτική λογιστική, αποθήκη κ.λπ.
 • Ανοιχτά λογιστικά πρότυπα – δυνατότητα σε όλους να παρακολουθούν την εξέλιξη του προϋπολογισμού τακτικά ή και σε πραγματικό χρόνο.
 • Δημοσιοποίηση της πλήρους έκθεσης των ορκωτών λογιστών (και όχι μόνο της περίληψής της) στο ίντερνετ. Υποχρέωση ελέγχου από ορκωτούς λογιστές για όλα τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των δήμων, καθώς και για τους συνδέσμους αυτών.
 • Δημοσιοποίηση στο ίντερνετ αναλυτικού καταλόγου ακίνητης περιουσίας του δήμου και στοιχείων αξιοποίησής της (ίδια χρήση, ενοίκια κ.λπ.).
 • Ηλεκτρονικός, δημοσιοποιημένος στο ίντερνετ, φάκελος για κάθε έργο του δήμου, όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα από το στάδιο της σύλληψης μέχρι την ολοκλήρωση (δημαρχιακές αποφάσεις, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου, αναθέσεις, μελέτες, προκηρύξεις διαγωνισμών, εκθέσεις υπηρεσιών του δήμου κ.λπ.).
 • Διασαφήνιση του θεσμικού πλαισίου σε θέματα όπου οι δήμοι για λόγους ευθυνοφοβίας ταλαιπωρούν τους πολίτες (π.χ. αλλαγή επωνύμου, εξάντληση ένδικων μέσων για μια αποζημίωση από βεβαιωμένη ζημιά λόγω πτώσης δέντρων κ.λπ.).
 • Υποχρέωση λήψης προσφοράς από το Ταμείο Παρακαταθηκών κατά τη διερεύνηση όρων δανειοδότησης ή επιτοκίων κατάθεσης.