Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ - ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ


Στις συνεδριάσεις της Ε.Π.Ε.Κ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της 8/06/2016 έγιναν συζητήσεις γύρω από τα σχόλια και προτάσεις βουλευτών/ βουλευτριών επί των άρθρων του προσχεδίου νόμου «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ»
Προτάσεις που υπήρχαν στο προσχέδιο και άλλες που στη συνέχεια κατατέθηκαν στην επιτροπή, αλλά δεν συμπεριλήφθησαν στο σχέδιο νόμου, θεωρώ ότι είναι άδικες μερικές εκ των οποίων είναι οι εξής:
Άρθρο 28 του προσχεδίου που αφαιρέθηκε
Εξαίρεση από γενική ρύθμιση της παρ. 22 του άρθρου 3 του ν.3845/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 του ν.3899/2010
Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α΄47), καθώς και των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στο πλαίσιο της κινητικότητας του άρθρου 91 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 47 του σχεδίου
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 111 του Νόμου Ν.3852/2010 προστίθεται Στοιχείο γ) ως εξής: «Σε περίπτωση λύσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και ήδη λυθείσης, της οποίας εταίρος/εταίροι είναι μόνον Δήμος /δήμοι, ή Δήμος και άλλοι φορείς και ο Συμμετέχων Δήμος είναι ο πλειοψηφών Εταίρος στο ΔΣ και τη ΓΣ αυτής, το προσωπικό που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου μεταφέρεται με την ίδια σχέση εργασίας σε οποιονδήποτε από τους εταίρους δήμους ή στον Δήμο που είναι πλειοψηφών στο Εταιρικό σχήμα και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις εργασίας με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.
Στην περίπτωση που στους ανωτέρω δήμους, που είναι μέλη της υπό λύση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, δεν υφίστανται κενές οργανικές θέσεις, οι εργαζόμενοι εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται με την ανωτέρω απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου. Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τους δήμους εταίρους αυτών κατά το λόγο της συμμετοχής τους στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου.»


δ) ως εξής:
«τροποποίηση του καταστατικού της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, του άρθρου 267 του ΚΔΚ, της οποίας εταίρος/εταίροι είναι μόνον Δήμος /δήμοι, ή Δήμος και άλλοι φορείς και ο Συμμετέχων Δήμος είναι ο πλειοψηφών Εταίρος στο ΔΣ και τη ΓΣ αυτής, σε άρθρα τα οποία αναφέρονται σε αύξηση της ετήσιας εισφοράς των Δήμων ή του πλειοψηφούντος Εταίρου Δήμου, ή και άλλων επιχορηγήσεων της εταιρείας, δεν επιφέρει τη λύση αυτής.


Άρθρο 53 του σχεδίου
2. Στη κατηγορία Α’ περιλαμβάνονται το προσωπικό που απασχολείται στην εποπτεία καθαριότητας, σε συνεργεία απολύμανσης, οι απολυμαντές, οι εργάτες και τεχνίτες βιολογικού καθαρισμού, το προσωπικό των ΔΕΥΑ που εργάζονται στις αποχετεύσεις και στη ύδρευση, οι νοσηλευτές και νοσοκόμοι καθώς και οι εργάτες καθαριότητας δημοτικών νεκροταφείων.